جاده برنامه‌ای است که رانندگان را به باربری‌ها معرفی میکند، باربری‌ها در جاده بار خود را اعلام کرده، و رانندگان بارهای اعلام شده را بر اساس نیاز خود انتخاب میکنند.

جاده برنامه‌ای است که رانندگان را به باربری‌ها معرفی میکند، باربری‌ها در جاده بار خود را اعلام کرده، و رانندگان بارهای اعلام شده را بر اساس نیاز خود انتخاب میکنند.

ساده ترین حالت ممکن در جاده

شماره تماس خود را وارد کنید و از امکانات جاده استفاده نمایید

اعلام بار سراسری جاده

بارِت رو زمین نمیمونه!

1 +
راننده فعال آماده حمل بار شما
1 +
اعلام بار در ماه گذشته